+386 2 252 64 95 info@potovanjaglobal.si NEWSLETTER O PODJETJU KORISTNE INFORMACIJE DOMOV

Splošni pogoji poslovanja

Splošna določila

Ti splošni pogoji in navodila poslovanja so sestavni del pogodbe oz. vozovnice/voucherja, ki jo skleneta agencija Potovalni servis Global, Peter Brunčič s.p., (v nadaljevanju Potovanja Global, krajše PG)oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma.

Splošni pogoji veljajo za turistične aranžmaje, ki jih organizira PG. Za turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, ki jih nudi PG, veljajo splošni pogoji PG, v kolikor v teh splošni pogojih glede turističnih aranžmajev drugih odgovornih organizatorjev ni drugače določeno.

Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju kot organizator potovanja in jamči za izvedbo programa po vsebini aranžmaja.

V primeru, da je posebnih pogojih poslovanja ali v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo navedeno v programu.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve PG in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

Potnik lahko pridobi informacije o produktih in storitvah, ki jih posreduje PG, osebno v poslovalnici, preko elektronske pošte, telefonskih klicev ter preko spletne strani. Vsak produkt narekuje svoje pogoje in svoj način rezervacije, za katere se smatra, da je potnik z njimi seznanjen ob opravljeni rezervaciji.

Potnik se lahko za razlago vseh dokumentov, ki niso na voljo v slovenskem jeziku, obrne na PG na način, kot je naveden v prejšnjem odstavku, sicer se predvideva, da je s pogoji in vsebino navedenih dokumentov seznanjen.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje preko interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil potovanje. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.individualna-potovanja.si oziroma v poslovalnici, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Prijava in pogodba

Potnik se lahko prijavi za potovanje, ki ga nudi PG v svoji ponudbi, v poslovalnici, preko elektronke pošte ali preko spletne strani ali v pooblaščeni agenciji. Ob prijavi PG in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju , bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja in plačati akontacijo.

Na osnovi ponudbe se potnik pisno ali ustno prijavi na ustrezno potovanje. Ob prijavi potnik prejme dokument PG (račun/pogodbo o potovanju), iz katerega so razvidni vsi podatki o naročenem potovanju, dodatnih storitvah in morebitni ostali dogovori. Potnik je dolžan dokument pregledati in nemudoma sporočiti napake.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (v nadaljevanju). Za zavezujočo prijavo se poleg vplačane akontacije šteje tudi vsaka prijava ali naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo ali delno plačilo cene potovanja ali drugo konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli od navedenih podatkov.

PG je v skladu s pogodbo dolžna potniku nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, kot so napovedane v pogodbi oziroma programu potovanja, in skrbeti za pravice in interese potnika v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali ustavljene prodaje.

Plačila

Cene za vse turistične aranžmaje, letalske vozovnice ali druge storitve PG je potrebno plačati v evrih (eur). Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v poslovalnici PG oziroma, ko PG prejme plačilo na transakcijski račun PG.

Ob prijavi potnik plača akontacijo oz. celotno kupnino turističnega aranžmaja, letalske vozovnice ali druge storitve in podpiše potovalno pogodbo oz. preko elektronske pošte ali ustno naroči želeno potovanje oz. letalsko vozovnico. Preostali del potnik plača najmanj 21 dni pred začetkom potovanja oziroma kakor je navedeno v programu.

V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi potovanja.

Pravočasno in pravilno plačana akontacija prijave, jamčijo potniku, pod pogoji določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, pravna obveznost za potnika in za organizatorja

Potnik  lahko  plača  z  gotovino  ali  z  drugim  predvidenim  plačilnim  sredstvom.  V  skladu  s  pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve PG, v primeru vračila  plačila  PG v nobenem primeru ne izplača gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Posebni plačilni pogoji so navedeni v posebnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje.

Cene

Cene potovanja so določene s programom potovanja, ter veljajo od dneva objave programa do spremembe. Cene potovanj, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene posameznih potovanj potniki dobijo v poslovalnici, preko telefona ali elektronske pošte.

Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna/ponudbe; naslednji dan predračun/ponudba, razen v kolikor je bilo to posebej poudarjeno, ni več veljaven. Za potnika je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe/izdaje računa.

V skladu z veljavno zakonodajo lahko PG to ceno spremeni tudi po sklenitvi pogodbe, in sicer zaradi sprememb v menjalnem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V primeru spremembe cene iz tega naslova PG pred odhodom pisno obvesti potnika ter izda dodatni dokument (račun), ki ga je potnik dolžan plačati pred odhodom.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov cene potovanja, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru bo PG potniku vrnila vplačani znesek.

Organizator  potovanja  ima  pravico  do  povišanja  cene  najkasneje  do  20dni  pred  pričetkom potovanja,  v  primeru,  da  je  prišlo  do  sprememb  v  tečaju pogodbene  (dogovorjene)  valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim  odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Za preračun se vzame tečaj Banke Slovenije. Pogodbenik potovanja  ali  potnik  ima  pravico  razdreti  pogodbo  o  organizaciji  potovanja, če podražitev preseže  10 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska  brez  pravice  do  nadomestila  škode  in  morebitnih  stroškov  vizuma,  zavarovanja,  cepljenja  in podobnih stroškov. O morebitni spremembi cene potovanja organizator potnika obvesti.

Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi ipd.),  ki  se,  v  kolikor  niso  že  všteta  v  osnovno  ceno  aranžmaja,  v  pogodbi  o  potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

PG lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (fakultativni  izleti,  najem  športne opreme,  ipd.),  ki  bodo  opravljene  na  kraju  samem.  V  tem  primeru  PG  ne  nastopa kot organizator,  ne  kot  posrednik,  ampak  zgolj  kot  informator.  V  tem  primeru  uveljavlja  potnik  vse   reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

Morebitni  popusti  in  ugodnosti  se  med  seboj  vedno  izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

Storitve vštete v ceni aranžmaja

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni  aranžmaja  vštete  prevozne,  hotelske  in  gostinske storitve, navedene v programu potovanja ter organizacija potovanja.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

Posebne storitve

Posebne  storitve  so  tiste  storitve,  ki  praviloma  niso  vštete  v  osnovni  ceni  aranžmaja  (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.).

V  primeru,  da  so  k  posameznemu  aranžmaju  razpisane  posebne  oziroma  dodatne  storitve,  potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Vsebina aranžmaja

Organizator vašega potovanja jamči izvedbo objavljenega oz. individualno pripravljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v popolnosti in na opisani način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, ipd.).

V kolikor pogodbo predstavlja letalska vozovnica, potem veljajo splošni pogoji, kot so določeni s strani mednarodnega združenja prevoznikov IATA. Za vsako letalsko vozovnico veljajo svoji pogoji, katere določi prevoznik in o katerih je potnik seznanjen pred ali ob nakupu s strani  PG. Potnik in PG sta se dolžna ravnati po pogojih, ki jih določi letalska družba. PG je posrednik med potnikom in letalsko družbo in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih le-ta potrebuje. PG ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekuje letalska družba.

Potnikova odpoved ali sprememba potovanja

Potnik  ima  pravico  do  odpovedi  potovanja  na  prijavnem  mestu,  kjer  se  je  prijavil. Za odpoved potovanja se štejejo samo pisne odpovedi. V  primeru,  ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima PG pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, je dolžan PG  povrniti  tudi administrativne stroške v višini 20,00 EUR na osebo.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Višina  stroškov  zaradi odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:

 – do 30 dni pred odhodom organizator zadrži 50%,

 – od 29 do 22 dni pred odhodom organizator zadrži 65 %,

 – od 21 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 85 %,

 – od 14 do 0 dni pred odhodom organizator zadrži 100 % cene aranžmaja,

 – če se potnik ne pojavi, ali odpove aranžma že po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja.

Navedena  višina  stroškov  zaradi  odpovedi  potovanja  ne  velja  za  stroške  letalskih  vozovnic.  Vse letalske vozovnice se obravnavajo ločeno in stroški zaradi odpovedi potovanja so lahko 100 %. V tem primeru veljajo odpovedni stroški po pogojih letalske družbe za izbrano letalsko karto. TA Global in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje letalska družba. V kolikor pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih letalska družba zahteva.

Enako velja za katerikoli del aranžmaja, za katerega veljajo 100 % stroški zaradi odpovedi potovanja (npr. rezervacija  hotela  v  novoletnem  obdobju).  Te  storitve  so  posebej  označene  v programu/ponudbi potovanja

V  primerih,  ko  PG   ni  organizator  turističnega  aranžmaja,  veljajo  pri  ugotavljanju  višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji: 

 – do 91 dni – 10 % cene aranžmaja;

 – 90 do 46 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja;

 – 45 dni do vključno dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja.

V  vseh  primerih,  ko  je  predmet  pogodbe  nakup  letalskih  vozovnic,  ima  PG poleg  stroškov odpovedi  in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC/RSF).

Če  se  potnik  ne  pojavi  ali  odpove  pogodbo  o  potovanju  na  dan  začetka  potovanja  ali  celo  po njegovem začetku, ga PG oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja.

V  primeru,  da  je v  programu  višina stroškov  zaradi  odpovedi  pogodbe  o  potovanju  določena drugače, veljajo pogoji določeni v programu.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z PG, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov  ali  kupnine,  ne  delno  ne  v  celoti.  V  tem  primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil. V  primeru  spremembe  programa  na  lastno  željo  ali  zaradi  višje  sile,  ne  da  bi  za  to  obstajali  razlogi  na   strani   PG zaradi   nepravilno   opravljene   storitve,   potnik   nima   pravice   zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik  oziroma  prodajno  mesto  lahko  po  sklenitvi  pogodbe  spremeni  ime  ali  število  potnikov, nastanitev,  datum  potovanja,  vendar  le  pod  pogojem,  da  je  taka  sprememba  možna  brez odpovedi aranžmaja.  Za  vsako  tako  spremembo  PG zaračuna  potniku  administrativne  stroške  v višini  15,00  EUR  na  osebo. V  primerih,  ko  pa  so  stroški  spremembe  višji,  še  zlasti,  kadar  aranžma  obsega  tudi  prevoz  s  čarterskim  ali  rednim  letalskim  prevozom,  in  nastanejo  tudi  stroški  zaradi  odpovedi  in  spremembe  s  strani  izvajalcev,  pa  PG zahteva  povrnitev  dejanskih  stroškov nastalih zaradi spremembe.

Kategorizacija in opis storitev

Hoteli v programu so označeni v skladu z uradno kategorizacijo, veljavno v času, ko se je program pripravljal. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, ki ni v skladu z opisi storitev v tem programu.

Sprememba programa

Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (točka 2). Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev le z namestitvijo v objektu iste ali višje kategorije v istem kraju, ter na lastne stroške. Če v programu nastanejo pomembne spremembe brez opravičljivega razloga, bo organizator kupcu povrnil celoten vplačani znesek, v kolikor bi kupec odpovedal aranžma pred njegovim začetkom. Če bistvene spremembe nastanejo v času koriščenja aranžmaja, potnik plača le stroške realiziranih storitev do trenutka spremembe programa.

Zavarovanje rizika odpovedi

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača zavarovanje  rizika  odpovedi turističnega potovanja oziroma odstopnino.

Dogovor o odstopnini praviloma velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni, nesreče ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci).

PG v tem primeru nastopa kot zavarovalniški pogodbeni zastopnik.

Potnikove  pravice  se  iz  naslova  zavarovanja  rizika  odpovedi  uveljavljajo  pri  tej  zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas  reševanja  škodnega  primera  je  v  pristojnosti   zavarovalnice,   preko   katere   je   sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

Splošne  pogoje  zavarovanja  rizika  odpovedi  turističnega  potovanja  te  zavarovalnice  organizator potovanja potniku posreduje ob ponudbi zavarovanja rizika odpovedi turističnega potovanja.

Ne  glede  na  plačano  zavarovanje  rizika  odpovedi  turističnega  potovanja  ima  PG  ob  potnikovi  odpovedi  pogodbe  o  potovanju  pravico  do  povrnitve  administrativnih  stroškov,  ki  znašajo 20,00 EUR na osebo ter pravico do zadrževanja zneska vplačanega odpovednega rizika. V primeru, ko  je  predmet  pogodbe  o  potovanju  nakup  letalske  vozovnice,  PG poleg  administrativnih  stroškov   zadrži   tudi   rezervacijsko   pristojbino   (TSC/RSF).  Potnik  ima  iz  naslova  vplačanega zavarovanja rizika odpovedi turističnega potovanja torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno  dogovorjene  turistične  storitve,  zmanjšane  za  administrativne  stroške,  vplačila zavarovanja rizika odpovedi in TSC/RSF.

PG ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški, ipd.).

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega zavarovanja rizika odpovedi, v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove pisno najkasneje do dve uri pred pričetkom potovanja. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali  ladijskim  prevozom  se  šteje  ura  avtobusnega,  letalskega  ali  ladijskega  odhoda.  V  primeru,  ko  v  turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno 14.00).

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom  pisno  ne  odpove,  nima  pravice  do  uveljavljanja  vračila  vplačila  na  podlagi  plačanega zavarovanje  rizika  odpovedi.

Pri  turističnih  aranžmajih,  v  katere  ni  vključen  organiziran  prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.

Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo  in  ne  more  uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega odpovednega rizika. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja.

Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja. V  drugih  primerih  dokumentirane  višje  sile,  ki  ne  spadajo  med  dogodke,  katere  krije  zavarovanje rizika odpovedi in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima PG pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

Potnik mora ob odpovedi zaradi višje sile predložiti dokument ustrezne ustanove (v primeru bolezni ali smrti v ožjem družinskem krogu potrdilo ustrezne zdravstvene ustanove z izrecno navedbo zdravniškega mnenja, da obolela oseba ni zmožna potovati, oziroma v primeru smrti mrliški list). Podrobne informacije so na voljo v poslovalnici PG.

Organizatorjeva pravica do odpovedi potovanja

PG si  v  skladu  z  veljavno  zakonodajo  pridržuje  pravico  do  odpovedi  potovanja  ali  do spremembe   programa   potovanja.

PG si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem  ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali  se  jim  izogniti,  za  PG pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

PG lahko  odpove  pogodbo  oziroma  odstopi  od  pogodbe  in  zahteva  povrnitev  škode  od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z PG, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil PG.

PG si  pridržuje  pravico  do  spremembe  dneva  in  časa  odhoda  oziroma  do  odpovedi potovanja   zaradi   spremembe   letalskega   voznega   reda   ali   nastopa   višje   sile   ter   pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v  državi,  kjer  je  organiziran  program,  naravne  nesreče  ali  drugi  nepredvideni  vzroki,  na  katere

PG ne  more  vplivati),  brez  posebne  odškodnine  in  po  veljavnih  predpisih  v  potniškem prometu.

PG  ne  more  prevzeti  odgovornosti  za  spremembe  programa  zaradi  nastopa  kakršnekoli  višje  sile  med  potekom  programa.  V  teh  primerih  lahko  potnikom  zagotovi  storitve  v  spremenjeni  obliki, glede na obstoječe možnosti.

V  primeru,  da  PG odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene  aranžmaja.  V  primeru odpovedi  potovanja s  strani  PG,  potnik  nima  pravice  do  povračila stroškov vizuma, potrebnega  za  vstop  v  državo,  kamor  naj  bi  se  potovalo,  ali  stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O  kakršnikoli  naknadni  spremembi  programa  PG potnika nemudoma obvesti. Če PG

oziroma  drug  organizator  potovanj  odstopi  od  pogodbe  med  njenim  izpolnjevanjem,  ima  pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici.

PG ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov oziroma drugih prevoznih sredstev, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V  primeru,  da  stanje  na  kraju  samem  PG ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko PG nastani potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali ne realizacije storitev nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev.

Potovalni dokumenti in ostale potnikove obveznosti

Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan poskrbeti, da sam osebno ter osebnimi dokumenti in prtljago ustreza pogojem, predvidenim z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi in drugimi prepisi svoje države, kakor tudi tiste, v katere potuje (splošno pravilo je, da mora biti potni list veljaven vsaj 6 mesecev po vrnitvi domov).

Potnik, ki se prijavlja na potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v drugo državo.

PG ima pravico zavrniti prijavo potnika, za katerega lahko upravičeno vnaprej domneva, da teh pogojev ne izpolnjuje oziroma lahko ne bi izpolnjeval tekom potovanja. V kolikor potnik ne bi upošteval svojih obveznosti, potnik odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

V  primeru,  da  posamezne  države  pogojujejo  vstop  v  državo  z  določeno  časovno  veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti  in  PG za  morebitne  neprijetnosti  ali  prisilno  prekinitev  potovanja  potnika  iz  tega  naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne  izpolni,  ravna  PG po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku

ureja  vizum  PG,  le  ta  ne  jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve ter

samih   vizumov   PG potniku  ne  vrača.

PG ne  jamči  za  točnost  informacij, pridobljenih  od  pristojnih  veleposlaništev.  V  primeru  zavrnitve  vstopa  v  državo  ali  druge  ovire,  nosi  vse stroške potnik sam. Posredovanje PG pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar PG ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu ali ponudbi.

Zaradi  zahtev  v  mednarodnem  potniškem  prometu  (letalski,  ladijski,  avtobusni…)  je  potnik  dolžan  ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati  s  podatki  v  uradnih  dokumentih,  ki  so  jih  udeleženci  potovanja  dolžni  v  skladu  s  predpisi  o  prestopu  državne  meje  in  ustreznimi  tujimi  zakonodajnimi  akti  nositi  s  seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom  organizatorja  in  izvajalcem  storitev.  Če  potnik  ne  upošteva  svojih  obveznosti,  odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo,  ki  bi  jo  potnik  lahko  utrpel  v  takem  primeru.  Na  potovanju  se  je  potnik  dolžan  obnašati  na  način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

Obvestila pred odhodom/potovanjem

PG potnikom obvestil pred potovanjem s klasično pošto ne pošilja, razen če v programu ni

drugače določeno. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo v poslovalnici, kjer je dostopno najkasneje  pet (5) do sedem (7) dni pred  pričetkom  potovanja.

Potnik  lahko  obvestilo  naroči tudi preko e-pošte na naslov info@potovanjaglobal.si.si ali po telefonu. V primeru, da potnik do en (1) dan pred odhodom ne prejme obvestila na svoj elektronski naslov, naj se obrne na svoje prijavno mesto oziroma na zgoraj navedeni e-naslov in/ali telefon. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov (klasični in/ali elektronski) za namen izpolnitve napotnice/voucherja, pogodbe in/ali obvestila, nosi potnik.

Zdravstveni predpisi

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije  za  potnikovo  zdravje.  V  tem  primeru  je  potnik  dolžan  predložiti  zdravniško  potrdilo.

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

PG ne   odgovarja   za   morebitne   zaplete   ali   potnikovo   prekinitev   potovanja,   zaradi   potnikovega  nespoštovanja  zdravstvenih  predpisov  države,  v  katero  vstopa,  ali  programa,  na  katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

Prtljaga

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno  prtljago, prav  tako  tudi  ne  za  krajo  prtljage  in/oziroma  drugih  dragocenosti  v  hotelu.

Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, surf, golf oprema … mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer po navadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru  je  prevoz  tovrstne  prtljage  obvezno  najaviti  že  ob  prijavi,  letalski  prevoznik  pa  si  zaradi omejitve  omejene  kapacitete  vseeno  v vsakem  primeru  pridržuje  pravico  do  zavrnitve  prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik  pravico  do  brezplačnega  prevoza  določene  teže  prtljage  (po  določilih  prevoznika),  vsak dodatni kilogram pa  doplača potnik sam  na kraju samem v ustrezni valuti,  oziroma po  določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V  primeru  izgube  prtljage  potnik  izpolni  obrazec  PIR  letalske  družbe,  ki  je  opravila  prevoz  ter  izpolnjenega  preda  predstavniku  letalske  družbe,  en  izvod  pa  zadrži  zase.  Na  podlagi  obrazca  mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

PG ne  odgovarja  za  krajo  ali  poškodovanje  potnikove  prtljage  ali  drugih  osebnih  stvari,  dragocenosti  in  dokumentov  iz  nastanitvenih  objektov  (hotelskih  sob,  apartmajev  ipd.)  in  prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

Točnost prevoznikov

PG ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se  le-ta  opravlja  z  javnimi  prevoznimi  sredstvi,  na  rednih  ali  izrednih  potniških  prevozih,  plovbah  ali  poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. PG ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

PG si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni  postanki,  leti  preko  drugega  letališča  ipd.),  ki  nastopijo  zaradi  različnih  tehničnih  in organizacijskih  razlogov.  Prav  tako  lahko  pride  do  zamud,  ki  so  največkrat  posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

Spremembe  iz  prejšnjega  odstavka  pri  paketnih  potovalnih  aranžmajih  ne  štejejo  za spremembo  programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku.

Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom pri predstavniku organizatorja oziroma predstavniku letalske družbe preveriti uro povratka.

Izguba dokumentov

Če potnik med  potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti  ukradeni,  so  pa  nujno  potrebni  za  nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali  predstavnika PG oziroma  predstavnika  organizatorja  potovanja,  ki  organizira  potnikov  turistični aranžma.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

Informacije

Informacije,  ki  jih  potnik  dobi  na  prijavnem  mestu,  ne  obvezujejo  PG bolj  kot  navedbe  v  programu  ali  ponudbi.  V  primeru  dvoma  se  vedno  šteje  za  veljavno:  pisna  ponudba,  pisna  informacija ali pisna razlaga.

Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje in je torej vešča  uporabe  tovrstnih  storitev,  je,  da  si  vse  zanjo  pomembne  informacije  pridobi  sama  prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali počitniške destinacije.

Posebni  pogoji in navodila za turistične aranžmaje ter koristne informacije objavljene  v  katalogih  in/ali cenikih, veljajo za vse aranžmaje, tako za skupinske kot individualne odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe in rezervirane storitve, ter so sestavni del Splošnih pogojev.

Fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato PG ne  jamči  za  popolnost  ali  verodostojnost  podatkov  ter  izgled,  kadar  tako  jamstvo  ni  izrecno navedeno.

Navedbe  v  vremenskih  tabelah  so  večletno  statistično  povprečje  in  služijo  zgolj  kot  orientacija potniku, zato PG ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

Kategorizacije nastanitvenih objektov in splošno o hišnih redih

Nastanitve  v  programih  so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je potrebno upoštevati,  da  kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije.

Organizator  ne  prevzema  odgovornosti  za  katerokoli  pisno  ali  ustno  informacijo,  podano  s  strani  pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

Hišni  redi,  prehrana,  storitve,  plaža  kakor  tudi  ostala  ponudba  hotelov  so  pod  nadzorom  krajevnih  turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.

Pri  aranžmajih,  označenih  z »all  inclusive«,  je  treba  pozorno  prebrati  opis  storitev  v  programu  oziroma ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb. Običajno je osnovna storitev pri »all inclusive« ponudbi polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača.

Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom  v  hotelu.  Razdelitev  sob  je  v  pristojnosti  hotelirjev,  organizator  potovanja  nima  pri  tem  nobenega  vpliva,  potnikove  želje  lahko  posreduje,  ne  more  pa  zagotoviti,  da  bodo  le-te  tudi  izpolnjene.  Pri  nastanitvi  v  enoposteljni  sobi  mora  potnik  upoštevati,  da  le-ta  po navadi  ne  ustreza  standardu  dvoposteljne  sobe,  da  je  po navadi  manjša  in  ima  slabšo  lego.  Pri  nastanitvi  v  triposteljni  sobi  mora  potnik upoštevati,  da  gre  največkrat  dejansko  za  dvoposteljno  sobo  s  pomožnim ležiščem,  pri  čemer  nastanitev  tretje  osebe  ne  ustreza  standardu  nastanitve  ostalih  dveh  oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

Reklamacije oziroma pritožbe

Potnik   mora   nepravilnosti   oziroma   pomanjkljivosti   grajati   na   kraju   samem,   vodji  potovanja, predstavniku PG   oziroma  predstavniku  organizatorja  potovanja,  ki  organizira  potnikov  turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da  bi  bila  po  vsebini  sodeč  reklamacija  lahko  rešena  na  kraju  samem  (na  primer  pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem  izgubil  pravico  do  vlaganja  kasnejših  reklamacij  z  zahtevo  po  znižanju  cene  storitve  oziroma  plačilu  škode.

PG ne   bo   obravnaval reklamacije,   ki   ji   potnik   ni   priložil   zapisnika   predstavnika   organizatorja   oziroma   ponudnika   storitve   o   reklamaciji,   ki   bo   izkazoval,   da   pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Pritožbeni  postopek: 

Takoj  na  kraju  samem potnik  reklamira  neustrezno  storitev  pri  predstavniku  organizatorja,  v  njegovi  odsotnosti  pa  ponudniku  storitve.  Potnik  mora  pri  odpravljanju  vzroka  pritožbe  sodelovati  s  predstavnikom  ali  ponudnikom  storitve  z  dobrim  namenom.  Če  potnik  ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, PG ne bo  upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik sestavi pisno poročilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku, to je v dveh mesecih od zaključka potovanja, poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov PG, ter  priložiti  dokaze,  ki  bodo  dokazovali  utemeljenost  pritožbe  (obvezno  pisno  potrdilo  s  podpisom  predstavnika  ali  ponudnika  storitve,  morebitne  račune  zaradi  dodatnih  stroškov  ipd.). Organizator  je  dolžan  prvič  pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi   informacije   od   tretjih  oseb  v  skladu  z  892.  členom  Obligacijskega   zakonika.   Dokler   organizator  ne  izda  odgovora  na  reklamacijski  zahtevek  potnika,  se  potnik  odreka  posredovanju  pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Organizator  bo  reševal  samo  pritožbe,  kjer  vzroka  ni  bilo  možno  odpraviti  na  kraju  samem.  V  primeru  reklamacije  za  potovanje,  pri  katerem PG ni  organizator  potovanja,  bo  PG pritožbo  posredoval odgovornemu  organizatorju  potovanja  in  o  rešitvi  reklamacije  potnika  pisno obvestil.

Potnike seznanjamo, da imajo tuji organizatorji krajši čas za oddajo pritožb, in sicer 30 dni, zato svetujemo, da potnik pošlje reklamacijo v najkrajšem možnem času. V primeru, da PG nastopa  zgolj  v  vlogi  informatorja,  mora  potnik  vse  reklamacijske  zahtevke  uveljavljati

na   kraju   samem   pri   dejanskem   organizatorju   fakultativnega   izleta,   ogleda   ipd.   Brez   pisne  reklamacije PG ne  obravnava  zahtevkov  za  znižanje  cen  ter  odškodninskih  in  drugih zahtevkov.

Reklamacija  mora  biti  podpisana,  vloži  pa  jo  lahko  vsak  potnik  sam  v  svojem  imenu  ali  pa  za  to  pisno  pooblasti  tretjo  osebo.  Pooblastilo  mora  biti  priloženo  reklamaciji,  sicer  PG take reklamacije  ne  bo  obravnaval. Prav  tako  PG ne  bo  obravnaval reklamacij,  ki  ne  bodo  poslane na zgoraj navedeni naslov in reklamacij, poslanih prek elektronske pošte.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo  hotelirja,  prevoznika  oziroma  druge  ustrezne  osebe  o  dejanskem  stanju,  na  podlagi  katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolne opravljene storitve na vplačani znesek. Potnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih  storitev.  To  določilo  ne  velja  v  primeru,  da  ima PG pravico  do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katera je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek cene aranžmaja. S tem se izključuje pravica kupca do nadomestila idealne škode.

Varstvo osebnih podatkov

PG vse  pridobljene  osebne  podatke  o  potnikih  varuje  skladno  z  Zakonom  o  varstvu osebnih  podatkov  (Ur.  l.  RS,  št.  94/2007-UPB-1,  v  nadaljevanju:  ZVOP-1).  Šteje  se,  da  potnik  s  podpisom  pogodbe  skladno  z  2.  odst.  10.  člena  ZVOP-1  podaja  soglasje  za  obdelavo  osebnih  podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanja pogodbe.

Potnik  s  sprejetjem  teh  splošnih  pogojev  hkrati  podaja  soglasje  PG za  posredovanje  osebnih  podatkov pooblaščenim tretjim osebam ter soglasje, da se lahko potnikovi osebni podatki uporabijo  za  naslednje  namene:  neposredno  trženje,  raziskave  trga,  vodenje  analiz  poslovanja, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanje o ponudbi PG in njenih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik takšnega soglasja ne želi podati, se lahko o tem izreče ob prijavi na potovanje.

Posebna določila zakona o varstvu potrošnikov

Izvlečki  po  Zakonu  o  varstvu  potrošnikov  (Ur.  l.  RS  št.  98/2004-UPB2,  126/2007,  86/2009,  v  nadaljevanju: ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev:

Uporaba: ZVPot se nanaša izključno na potrošnike.

Obseg  uporabe:  ZVPot  se  nanaša  izključno  na  paketne  turistične  aranžmaje  in  ne  na  druge turistične storitve.

Dogodek Rok
Možnost  odpovedi potovanja  zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev  

Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom

 

Dvig  cene  – le  zaradi  sprememb  cene  goriv, tarif, menjalnih tečajev

 

Obveščena  stranka  20  dni  pred odhodom, možnost  odstopa  s  strani  stranke,  če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja
Rok za reklamacijo 2 meseca od konca potovanja
Odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije
 

Menjava stranke na željo stranke

 

8 dni pred odhodom če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke

Končna določila

Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja, ima pravico poiskati zaščito na sodišču. Za zahtevke, ki se nanašajo na organizatorja potovanja, je pristojno sodišče v kraju, kjer je sedež organizatorja potovanja. Za zahtevke, ki se nanašajo na potovalno agencijo, je pristojno sodišče v kraju, kjer je sedež agencije.

V vseh cenah iz ponudbe PG je že vključen davek na dodano vrednost.

V primeru spora med strankami je pristojno sodišče, kjer ima kupec stalno bivališče.

Ti   splošni   pogoji   veljajo   za   vse   pogodbe,   sklenjene   od   dneva   objave   na   spletni   strani www.individualna-potovanja.si

 

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Ti posebni  pogoji veljajo za določene  posamezno  naštete  turistične storitve(letalske  vozovnice, križarjenja, …) v tistem delu, ki se razlikuje od teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oziroma določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

V primeru namestitve v apartmajih

V primeru,  da temelji želeni,  naročeni in plačani  turistični  aranžma na  nastanitvi  v  apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 na dan pričetka posameznega  aranžmaja.  Zadnji  dan  posameznega  aranžmaja  je  potrebno  apartma  zapustiti  do  10.00 ure.

Za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje

Prijave  potnikov  za  medcelinska  potovanja  in  medcelinske  turistične  aranžmaje  sprejema PG in druge pooblaščene turistične  agencije do zasedenosti prostih mest, vendar  pa  najkasneje  do  60  dni  pred  odhodom.  V  primeru,  da  razpisne  možnosti  na  posameznem  potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava  možna  tudi  znotraj  60  dnevnega  roka.  Ob  prijavi  plača  potnik  prijavnino  v  višini  30%  vrednosti  potovanja  oziroma  aranžmaja,  preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja. V primeru potnikove prijave na potovanje oziroma turistični  aranžma  znotraj  60-dnevnega  roka  do  pričetka potovanja oziroma aranžmaja, PG ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje.

PG ne odgovarja za spremembe prehodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski  prevoznik  spreminja,  zato  mora  potnik  pred  posameznim  odhodom  oziroma  ob  vsaki  prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.

Za aranžmaje za smučanje

Pomanjkanje  snega  ni  razlog,  ki  bi  štel  za  višjo  silo,  zato  PG ravna  v  primeru  odpovedi  potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi  potovanja.  Izrecno  navajamo,  da  je  zavarovanje  rizika  odpovedi turističnega aranžmaja v primeru  najema apartmaja izključno za  odpoved  najema celotnega  apartmaja in ne posameznih oseb.

Za aranžmaje, kjer PG ni organizator potovanja

V  primerih,  da  PG ni  organizator  potovanja,  nastopa  v  vlogi  posrednika.  V  teh  primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba  je  podana  tudi  na  potrdilu  o  potovanju.  Šteje  se,  da  PG prodaja  tovrstne  aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.

Potovanje z otroki

V  posameznih  primerih,  določenih  s  posameznim  programom  turističnega  aranžmaja,  je  lahko določeno,  da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu  dveh  odraslih  oseb,  popuste  na  posamezne  storitve  iz  sklopa  celotnega  turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma.

Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja.  V  kolikor  v  posameznem  programu  niso  predvideni  posebni  popusti  za  mladoletne  osebe,  ki  potujejo  v  spremstvu  odraslih  oseb,  pomeni,  da  ta  turistični  aranžma  ne  predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak  otrok,  ne  glede  na  starost  in  višino  morebitnih  popustov,  mora  biti  naveden  na  potovalnem  dokumentu  in  mora  imeti  veljavne  dokumente,  potrebne  za  morebiten  vstop  v  tuje  države,  kamor  potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

Potovanja v zadnjem hipu in  ostali  nižje cenovni aranžmaji

Potovanje v zadnjem  hipu  ali „last minute“ aranžma pomeni,  da gre za zadnje  proste  turistične aranžmaje.

Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri  katerih  pa  ime  hotela  ni  nujno  znano  že  ob  sklenitvi  pogodbe.  To  pomeni,  da  ime  objekta  še  ni  navedeno  v  pogodbi  o  potovanju.  Pri  teh  aranžmajih  organizator  jamči  za  podatke,  ki  pa  so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, »all inclusive« …) in kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta nastanitve najkasneje z obvestilom o odhodu.

Letalske vozovnice in letalski prevozi

Na  letu  z  nizkocenovnimi  letalskimi  prevozniki  je  potniku  dovoljen  1  kos  ročne  prtljage

(nahrbtnik/kovček), ki jo nese v letalo, ki lahko meri največ: 56x 45 x 25 cm. Natančno dovoljena teža (tako za ročno prtljago kot za prtljago, ki se odda ob prijavi za  let),  ki  je  vključena  v  ceno,  je  odvisna od  izbranega  prevoznika.  Hrana  in  pijača  na  letalu nizkocenovnega prevoznika nista všteta v ceno, sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen.

Ob prijavi je potrebno navesti točno ime in priimek tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica ali potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi  številko,  veljavnost  in  vrsto  osebnega  dokumenta,  s  katerim  bo  potnik  potoval  ter  potnikove  rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov potrebnih za potovanje ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice.

Cene  letalskih  vozovnic  in  razpoložljivost  mest  na  posameznih  letih  se  spreminjajo  dnevno,  zato  ponujena  cena  letalske  vozovnice velja  le  v  trenutku  ponudbe.  Letalske  družbe  si  pridržujejo  vso  pravico  do  spremembe  cene  vozovnice  in  do  spremembe  cene  letaliških  pristojbin  kadar  koli  do  trenutka izdaje vozovnice.

Potovanja Global                                                                                                                       Maribor, marec 2018